Nieuwsberichten

Congregatiedag 31 mei 2023

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan

 

/upload/32/files/2023 - congregatiedag.pdf

Bestuur Onze Lieve Vrouwe Stichting Werkmaatschappij per 17 oktober 2022

Professiefeest 2022

   

/upload/32/files/2022%20-%20Professiefeest%2021%20sept%20Amersfoort(1).pdf

 

200 jaar Congregatie

 

/upload/32/files/200 jaar zusters o_l_vrouw van Amersfoort.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/upload/32/files/Congregatiedag 31 mei 2022 collage(1).pdf

Gedelegeerd Bestuur

Het Gedelegeerd Bestuur per 17 oktober 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professiefeest 2021

 

/ upload/32/files/29 sept_ 2021 Collage Reunie Amersfoort.pdf    

 

 

Opening Jubileumjaar 2021

Onder de link vindt u een mooie collage van deze dag.

 

/upload/32/files/collage 200 jaar congregatie zr O L Vrouw 29 juli 2021.pdf

 

 

Congregatiedag 2021

Onder de kop Actueel, 'artikelen' vindt u de overweging van deze dag.

 

 

 

/upload/32/files/Congregatiedag 2021(6).pdf

 

Professiefeest 2020

 

/upload/32/files/2020 Professiefeest Amersfoort (1)(2).pdf

 

 

Congregatiedag 2020

 

Onder de kop 'Actueel' - Artikelen vindt u de overweging van deze dag.

Bericht verkoop complex Zuidsingel - Herenstraat december 2019

Congregatiedag 2019

 

Onder de kop 'Actueel' - Artikelen vindt u de overweging van deze dag.

Afscheid Muurhuizen

/upload/32/files/22-02-2019 afscheid Muurhuizen_.pdf

Gedelegeerd Bestuur

/upload/32/files/Installatie bestuur foto's.pdf

Congregatiedag 2018

Op 31 mei viert de congregatie vanuit haar traditie feest, het is de dag waarop in de R.K. kerk de visitatie van Maria aan haar nicht Elizabeth wordt herdacht. In het evangelie volgens Lucas staat beschreven dat Maria, die dan zwanger is van Jezus, haar nicht Elisabeth bezoekt, die zwanger is van Johannes (de Doper). Maria had al de werking van Gods geest ervaren toen haar door de engel werd aangekondigd dat zij zwanger was. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest toen zij Maria zag. Twee bijzondere vrouwen die bijzondere kinderen zullen baren. 

De congregatie heeft zich mede laten inspireren door de zeggingskracht van deze ontmoeting. 

De dag begon met een eucharistieviering in de kapel van het Moederhuis in Amersfoort, waarin voorgingen pastor Bart Verreijt en de pastor van Huis Nederland, Emmanuel Gerritsen. Aansluitend was er gelegenheid voor ontmoeting in de communiteiten, ook de zusters die verspreid door het land wonen waren daarbij van harte welkom. De dag sloot af met een feestelijk diner. 

 

Bussum - Mariënburg

Het jaar 2014 en begin 2015 stond in Bussum in het teken van afscheid nemen.
Sinds 1881 zijn de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort werkzaam en woonachtig geweest in Bussum.
Aan het pensionaat en diverse scholen in het dorp hebben de zusters in de loop der jaren hun beste krachten gegeven.
In de maand februari 2015 was er voor de zusters, medewerkers, vrijwilligers en vele bekenden gelegenheid om afscheid te nemen.
Daar werd door allen met zekere gemengde gevoelens gebruik van gemaakt.

 

 

 

 

Donderdag  23 april 2015 was het een historische dag voor de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Op die dag werden de deuren gesloten van het klooster Mariënburg.

 

 

Alle zusters die daar woonden zijn verhuisd naar het Moederhuis of Agnietenhove in Amersfoort.

 

 

Om Mariënburg niet te vergeten is er op initiatief van de Historische Kring Bussum en in nauwe samenwerking met de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een boek tot stand gekomen: ZICHT OP MARIÉNBURG.

3 september 2015 is dit boek gepresenteerd in Bussum.
Het wordt met veel interesse gelezen.
Het is met name “een boek ter herinnering aan alles waarvoor Mariënburg heeft gestaan”, aldus de woorden van zuster Beatrix Woertman.

 

Herdenking herbegrafenis

Van 1933 – 1991 was er op het terrein van Onze Lieve Vrouw ter Eem een kerkhof voor de zusters. Door de verkoop van het gebouwen complex Onze Lieve Vrouw ter Eem en de grond moest ook het kerkhof vrij gemaakt worden. Het was wenselijk dat de zusters die daar begraven waren, werden overgebracht naar het kerkhof in de stad waar tegenwoordig de zusters hun laatste rustplaats vinden. Op maandag 1 november 2010 vond er daarom een belangrijke gebeurtenis plaats voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Op die dag werd het feit herdacht dat in 2009 de zusters die op het kerkhof van Onze Lieve Vrouw ter Eem begraven waren, waren herbegraven op het O.L. Vrouwe kerkhof in de stad.

Zusters, familieleden en bekenden waren voor de herdenking uitgenodigd. De kapel van het moederhuis was vol toen om half elf de viering begon. De eerste lezing uit het boek Prediker herinnerde ons aan het feit dat er voor alles wat gebeurt een tijd is. Met het licht van de paaskaars en orgelmuziek werden we ingeleid tot het herdenken. Er waren momenten van stilte afgewisseld met het aflezen van de 139 namen van de zusters die op het kerkhof van Onze Lieve Vrouw ter Eem begraven waren geweest. Ieder had zo de gelegenheid om stil te staan bij de lieve doden. Zusters droegen bloemen en kaarsen aan, symbolen als eerbetoon aan hen die ons zijn voorgegaan.

Na de plechtigheid in de kapel gingen de zusters met bloemen, kaarsen en wijwater naar de bussen. Deze stonden klaar om de zusters te vervoeren naar het kerkhof. Daar werd de herdenking voortgezet. Op het kerkhof ging zr. Ria voor in het moment van bezinning. Het was een waardig en zinvol herdenken.

Provinciaal bestuur

Donderdag 25 november 2010 vond tijdens het provinciaal kapittel de keuze plaats van een nieuw provinciaal bestuur. Voor een periode van drie jaar werden unaniem gekozen: Zuster Beatrix Woertman als voorzitter, zuster Ria Welters als vice voorzitter en zuster Truus van den Hoven als bestuurslid Onder veel dank namen we afscheid van de scheidende bestuursleden zuster Trees Janssen – voorzitter en van zuster Martina van de Wolfshaar – bestuurslid. Het nieuwe bestuur heeft haar opdracht aanvaard, geleid en geïnspireerd door het motto: “Samen Vertrouwvol verder leven in Gods Geest.”

 

Het Provinciaal Kapittel van 2013 heeft op 31 oktober dezelfde zusters gekozen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.

Provinciaal kapittel 2010

Februari 2010 werden er in het moederhuis vier kapitteldagen gehouden. Het provinciaal kapittel werd gevormd door 3 zusters bestuursleden en 12 zusters gekozen door de leden van de Nederlandse provincie. Twee secretaressen, een gespreksleider, twee begeleiders en twee zusters van het algemeen bestuur hielpen gezamenlijk om het geheel goed te laten verlopen. Verder bleek er een grote betrokkenheid vanuit de provincie om bij het kapittel aanwezig te zijn als waarneemster. In de kapittelzaal werden we door tekeningen en een collage herinnerd aan het thema voor dit provinciaal kapittel:


Samen vertrouwvol verder leven in Gods geest

In het eerste gedeelte van het kapittel is de afgelopen periode 2006 - 2010 geëvalueerd. Voor de komende jaren blijven de volgende beleidspunten van groot belang:

GEMEENSCHAP – COMMUNICATIE – OUDEREN BELEID/WOONZORGPLAN- PASTORALE ZORG – VORMING/TOERUSTING/ZENDING – BESTUURBAARHEID en tenslotte FINANCIEN.

Er gaan werkgroepjes gevormd worden die vóór het tweede gedeelte van het kapittel deze onderwerpen zullen bespreken. De resultaten daarvan worden in november naar voren gebracht. Beleidspunten worden vastgesteld en er zal een bestuur gekozen worden voor de komende drie jaar. Zo samen denkend en beraadslagend hopen we het bovenstaande thema waar te kunnen maken voor de tijd die nog voor ons ligt.

 

Foto 1: Zusters van het koor zitten vooraan in de kapel tijdens de Eucharistieviering bij de opening van het kapittel

Foto 2: De kapittelleden in de kapittelzaal

Foto 3: De waarneemsters in de kapittelzaal

Een majestueuze beuk…

Alle leven hier is eindig! Ook het leven van een ons vertrouwde beuk.

Sinds 1750 stond er in de tuin van ons huis aan Zuidsingel 38 een majestueuze beuk. Korsthoutskoolzwam tastte de boom aan. Het bleek niet meer verantwoord om de beuk te laten staan.

Zo gebeurde het dat in december 2010 de boom in diverse gedeelten vakkundig werd omvergehaald. Het was voor menig zuster toch wel een bijzonder gebeuren. Als blijvende herinnering wordt nu de mogelijkheid geboden om een kruisje aan te schaffen dat gemaakt is van het hout van deze beuk.

Een nieuwe amberboom siert nu weer de tuin.

190 jaar bestaan

 

2012 is een bijzonder jaar. We herdenken dat de congregatie 190 jaar geleden is begonnen. De maand juli was een maand van vieren en gedenken. Zondag 1 juli wordt de feestmaand geopend met een indrukwekkende viering. Zr. Beatrix Woertman spreekt het openingswoord St. Julie Billiart, die wij kennen als onze geestelijke moeder, wordt in de bloemen gezet.
6 juli komen we samen, het is de feestdag van de Nederlandse provincie. In Nederland, Amersfoort, is de congregatie begonnen. De geschiedenis herleeft in de beelden die getoond worden. Dankbaarheid overheerst en ook de gedachte:
Van U is de toekomst, kome wat komt!”

 

 

13 juli staat alles in het teken van de Indonesische provincie. Het is bijzonder dat vier Indonesische zusters bij ons zijn. Het zijn zr. Aniseta, Henrica, Marcella en Anselma. In hun PowerPoint presentatie nemen ze ons mee naar het mooie land Indonesië.
Ook daar laten de zusters door hun aanwezigheid de goedheid van God zien.

 

20 juli krijgt Malawi alle aandacht. De zusters.Janepher, Delia en Evarista brengen ons in de sfeer van Malawi. We krijgen beelden te zien van het begin van het werk van de zusters in 1959 en ook de huidige situatie van 2012. We voelen ons met elkaar verbonden.

 

 

 

De zusters. Ada, Corrie en Margaret uit Nederland, en de eerder genoemde zusters uit Indonesië en Malawi hebben zich in de maand juli verdiept in het charisma van St. Julie. De geschiedenis van de congregatie en de spiritualiteit van nu waren ook onderwerp van bezinning en bespreking. Het was een teruggaan naar de bronnen.

 

 

29 juli is de stichtingsdatum van de congregatie. Zaterdag is er een vesperviering in de kapel. Zondag wordt de feestmaand afgesloten met een inspirerende viering waarin pastor Henk Bloem voorgaat als celebrant.

 

 

 

 

Zr. Felisita spreekt het dankwoord


Blijdschap en dankbaarheid overheersen. We zetten onze tocht voort als zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Nederland, Indonesië, Malawi en de Filippijnen.

Professiefeest in 2016

webdesign: vormweijs.nl